Skip to content
Sakura Hibachi - Nitro

Order online for takeout: A3. Harumaki (3) from Sakura Hibachi - Nitro. Serving the best Japanese in Nitro, WV.